Over privacy gesproken

Privacyverklaring van Pakkende Tekst

Ik ben Paul Gubbels, eigenaar van Pakkende Tekst, en ik stel alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonlijke gegevens verzamel, welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik deze gegevens gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

Privacy van de website

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (Twitter, Blogger, LinkedIn en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonlijke gegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen, ondertitelen, schrijven en/of redigeren van teksten waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden.

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen kan het ook uw geboortedatum of enige andere persoonlijke informatie zijn. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen. Als wij om enige andere reden zakelijk contact hebben, dan verwijder ik uw contactgegevens uiterlijk twee jaar na dit contact.

Wie krijgt uw persoonlijke gegevens nog meer?

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden, zodat persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoelang ik uw persoonlijke gegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes bewaar ik een halfjaar. Voor zover het daadwerkelijk verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties verwijder ik na vijf jaar. 

Uw gegevenstoegangsrechten

Op basis van de AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens in te zien die in mijn bezit zijn. Ook heeft u het recht deze te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven – uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk, neem dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018 en wordt herzien indien nieuwe inzichten dat vragen of om deze verklaring in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Paul Gubbels van Pakkende Tekst.

Pakkende Tekst bureau voor teksten en vertalingen
Otto Klempererstraat 82, 7558 EK Hengelo (Ov.)
06 22 90 15 41
info@pakkendetekst.nl